Všeobecné smluvní podmínky Vily Keltská růže


  upravují vzájemný smluvní vztah, ohledně něhož uskutečňuje objednatel svoji objednávku. Tyto smluvní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

       Vymezení základních pojmů:


 1. Ubytovatelem se rozumí Drahomír Sýkora, adresa: Cvočkařská 286/1,268 01 Hořovice, IČ 02523485.
 2. Ubytovacím prostorem se rozumí obytné pokoje v objektu Vily Keltská růže na adrese Cvočkařská 286/1, 268 01 Hořovice (dále jen "Vila Keltská růže").
 3. Klientem se rozumí osoba identifikovaná podle údajů uvedených v závazné objednávce, která objednává pobyt.
 4. Objednávkou (rezervací) se rozumí závazná objednávka pobytu ve Vile Keltská růže pro klientaa osoby v objednávce uvedené.

    Objednávka musí obsahovat

 •                     Ø  jméno a příjmení klienta,
 •                     Ø   adresu jeho trvalého bydliště,
 •                     Ø  e-mail a telefonní číslo mobilního telefonu,
 •                     Ø  den příjezdu a počet nocí pobytu,
 •                     Ø  celkový počet osob,pro které je pobyt klientem objednáván.

    Smluvní vztah

 1. Klient si zasláním objednávky (e-mailem, písemně, telefonicky) závazně objednává pobyt pro počet osob a dobu v jím uvedenou a k rezervaci možnou. Tato objednávka je nabídkou na uzavření smlouvy.
 2. Potvrzení ubytovatele o přijetí objednávky (e-mailem, písemně, telefonicky) je přijetím nabídky.
 3. Přijetím nabídky je uzavřena smlouva o ubytování dle ustanovení § 2326 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi ubytovatelem a klientem opravňující klienta po sjednanou dobu využívat ubytovací prostor za cenu stanovenou na objednaný termín v ceníku ubytování Vily Keltská růže, platného v době uskutečnění objednávky, nebo za cenu dohodnutou s ubytovatelem. 


    Práva a povinnosti ubytovatele

 1. Ubytovatel zabezpečí klientovi služby ve sjednaném rozsahu a kvalitě.
 2. Ubytovatel odpovídá za technický a hygienický stav objektu.
 3. Ubytovatel poskytne klientovi důležité informace k pobytu.
 4. Ubytovatel potvrdí klientovi obdržení platby.
 5. Ubytovatel odstraní, v případě neprodleného oznámení vady poskytovaných služeb, tuto vadu v přiměřené době nebo klientu poskytne přiměřenou slevu z kupní ceny.
 6. Ubytovatel v případě vypovězení smlouvy klientem vyplatí nejpozději do 14 dnů po obdržení písemné (e-mailové) výpovědi zaplacenou zálohu na pobyt, a to v plné výši nebo ve výši kladného rozdílu zaplacené zálohy a výší stornovacího poplatku, jak je stanoveno v odstavci 6 těchto smluvních podmínek.
 7. Ubytovatel při předání ubytovacího zařízení poskytne klientu potřebnou součinnost při kontrole objektu.

       Práva a povinnosti klienta

 1. Klient má právo na řádné poskytnutí smluveného ubytování tak, jak vyplývá z popisu a fotografií uvedených na webových stránkách ubytovacího zařízení.
 2. Klient vyplní objednávku úplně a správně podle odst. 1. písm. e) těchto smluvních podmínek. Zjistí-li po uzavření smlouvy nesrovnalost v poskytnutých údajích, je povinen tyto nesrovnatelnost v součinnosti s ubytovatelem odstranit.
 3. Klient je povinen převzít ubytovací zařízení (tzv. check-in) v den plánovaného příjezdu v čase od 14:00 do 16:00 hod., nedohodnou-li se strany výslovně na jiném čase.
 4. Klient je povinen odevzdat ubytovací zařízení ubytovateli (tzv. check-out) za dodržení podmínek níže stanovených nejpozději do 10:00 hod. v den plánovaného odjezdu, nedohodnou-li se strany výslovně jinak.
 5. Klient je povinen respektovat provozní řád Vily Keltská růže.
 6. Před odevzdáním ubytovacího zařízení klient je povinen uvést prostor ubytovacího zařízení do původního stavu dle pokynů v provozním řádu.
 7. Klient je při příjezdu a před odjezdem do Vily Keltská růže povinen spolu s ubytovatelem či jím pověřenou osobou společně zkontrolovat, zda nedošlo k poškození či znehodnocení objektu či jeho zařízení a případné nedostatky odstranit, popř. uhradit jejich odstranění.
 8. V případě, že klient zjistí nedostatky ubytovacích prostor či jinou vadu poskytovaných služeb, informuje o tom neprodleně ubytovatele.
 9. Klient je před svým odjezdem povinen předat ubytovací prostor a klíče ubytovateli nebo jím pověřené osobě, nedohodnou-li se strany jinak.

     Ceny ubytování a jejich úhrada

 1. Klient zaplatí ubytovateli za poskytnuté ubytování smluvenou cenu určenou dle ceníku ubytování dostupného na https://www.horovice-ubytovani.cz/cenik/.
 2. Platba ceny ubytování včetně zálohy se hradí na účet ubytovatele č. 214 042 388/0600, MONETA Money Bank, a.s., přičemž variabilním symbolem je číslo objednávky zaslané potvrzovacím emailem, nebo - v případě předchozí domluvy - v hotovosti.
 3. Úhradou se rozumí okamžik připsání zálohy či ceny za ubytování na účet ubytovatele nebo - v případě předchozí domluvy - platba v hotovosti oproti předání klíčů od ubytovacích prostor v den příjezdu klienta do místa ubytování.
 4. V případě, že je smlouva uzavřena méně jak 30 dní (včetně) před smluveným datem zahájení pobytu, je klient povinen uhradit do 5 dnů od uzavření smlouvy plnou cenu sjednaného pobytu.
 5. V případě, že je smlouva uzavřena více jak 30 dní před smluveným datem zahájení pobytu, je klient povinen uhradit do 5 dnů od uzavření smlouvy (nejpozději však 30 dní před začátkem pobytu) zálohu na pobyt ve výši 50% sjednané ceny pobytu a zbývající částku z ceny ubytování je klient povinen uhradit nejpozději do 30 dnů před smluveným datem zahájení pobytu.
 6. Nesplnění povinností klienta stanovených v tomto odstavci (odstavec č. 5), je důvod k výpovědi podle odstavce č. 6 písm. c).
 7. Ve výjimečném případě, když klient z časových nebo jiných důvodů nebude mít možnost zajistit zaplacení pobytu výše uvedeným způsobem, bude mu po domluvě s ubytovatelem umožněno zaplatit celý pobyt v místě ubytování oproti předání klíčů od ubytovacích prostor v den příjezdu klienta do místa ubytování.

    Podmínky ukončení smluvního vztahu (stornovací podmínky).


 1. Klient a ubytovatel jsou oprávněni smlouvu vypovědět pouze písemnou formou (např. e-mailem). Smlouva je vypovězena bez výpovědní doby okamžikem doručení výpovědi.
 2. Ubytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v závažných případech, kdy by nebylo možné zajistit pobyt v důsledku na vůli ubytovatele nezávislých událostí.
 3. Ubytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu neplní-li klient povinnosti stanovené těmito smluvními podmínkami, nebo ubytovací řád.
 4. Klient je oprávněn vypovědět smluvní vztah kdykoliv. Pro tyto situace se klient zavazuje k úhradě částky v souladu se stornovacími podmínkami.
 5. Dojde-li k výpovědi smlouvy klientem v době minimálně 60 dnů před smluveným datem zahájení pobytu, není stanoven žádný stornovací poplatek.
 6. Dojde-li k výpovědi smlouvy ze strany klienta v období:
 • 59 dnů až 31 dnů před smluveným datem zahájení pobytu, zavazuje se klient uhradit ubytovateli částku ve výši 20% z ceny pobytu,
 • 30 dnů až 22 dnů před smluveným datem zahájení pobytu, zavazuje se klient uhradit ubytovateli částku ve výši 50% z ceny pobytu,
 • 21 dnů až 7 dnů před smluveným datem zahájení pobytu, zavazuje se klient uhradit ubytovateli částku ve výši 80% z ceny pobytu,
 • 6 dnů a méně před smluveným datem zahájení pobytu, zavazuje se klient uhradit ubytovateli částku ve výši 100% z ceny pobytu.

      7.     Pokud dojde ke splnění podmínek pro vrácení prokazatelně zaplacené zálohy či celkové ceny pobytu (resp.                         jejich poměrné části) ubytovatel tuto částku vrátí klientovi bankovním převodem z účtu ubytovatele, s variabilním                symbolem čísla objednávky. Nebude-li to možné, vrácení peněz bude provedeno v hotovosti v místě ubytovacích              prostor do 14 dnů ode dne, kdy došlo k počátku běhu lhůty pro její vrácení.


        8.  V případě výpovědi klienta z důvodů neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo                         člena jeho rodiny, vážné onemocnění, živelná pohroma) se storno poplatek neúčtuje. Výše uvedené skutečnosti                 je klient povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 5 dnů od jejich vzniku.

      Ochrana osobních údajů

 1. Klient souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly ubytovatelem zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Klient má právo být informován, jaké údaje o něm ubytovatel eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním.
 2. Ubytovatel se zavazuje osobní údaje klienta neposkytnout jiným třetím subjektům. Ubytovatel je oprávněn zasílat klientu vlastní obchodní sdělení a to jen do doby, než klient vůči ubytovateli projeví vůli, aby jejich zasílání ukončil.
 3. Ubytovatel osobní údaje zničí nejpozději do jednoho roku po ukončení sjednaného pobytu, pokud klient nedá písemný (e-mailem) souhlas s dalším zpracováváním a uchovávání jeho osobních údajů na další období, nejdéle však na jeden rok od poskytnutí souhlasu.

      Řešení sporů


 1. V případě sporů ze smlouvy vzniklých se strany zavazují řešit spor mimosoudně vzájemnou dohodou.
 2. Nebude-li na řešení sporu shoda, jsou k projednání sporu příslušné české soudy.

     Závěrečná ustanovení

 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou účinné od 1. února 2018.
 2. V otázkách neupravených v těchto všeobecných smluvních podmínkách se smlouva uzavřená mezi ubytovatelem a klientem řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


                                                                                                         Drahomír Sýkora, v.r.

                                                                                                                   ubytovatel