Provozní řád

Vila Keltská růže

H o ř o v i c e

                                                Drahomír Sýkora, Cvočkařská 286/1, 268 01 HOŘOVICE

Pro zajištění klidného a bezproblémového pobytu v domě na adrese Cvočkařská 286/1, 268 01 Hořovice (dále jen "ubytovací prostory") je vydán tento Provozní řád, který je závazný pro všech ubytované osoby (díle jen "host"). Všichni ubytovaní hosté jsou na počátku ubytování povinni seznámit se s těmito pokyny.

Provozovatel:

  • Drahomír Sýkora, Cvočkařská 286/1, 268 01 Hořovice
  • Adresa: Cvočkařská 286/1, 268 01 Hořovice
  • IČ: 02523485
  • Telefon: 603 964 553
  • E-mail: horovice-ubytovani@seznam.cz
  • WEB: www.horovice-ubytovani.cz

Odpovědná osoba:

  • Marcela Flídrová, Cvočkařská 286/1, 268 01 Hořovice

Ubytovací služby

1 . Host je povinen před ubytováním předložit provozovateli nebo odpovědné osobě (dále jen                          "provozovatel") platný doklad totožnosti.

2. Host převzetím klíčů od pokoje bere na vědomí tento Provozní řád v plném rozsahu a vyjadřuje s ním             bezvýhradný souhlas.

3. Platba za ubytovací služby musí být provedena nejpozději při příjezdu na ubytování.

4  Ubytování je možné v den příjezdu od 14.00 do 20.00 hodin. Po telefonické domluvě je možné sjednat      pozdější příjezd.

5. Rezervace ubytování platí v den příjezdu do 20.00 hod, není-li objednávkou sjednáno jinak.

6. Host po vstupu do ubytovacích prostor je povinen se u vstupních dveří přezout do domácí obuvi (je k        dispozici zdarma) a po celou dobu pobytu ji ve všech vnitřních prostorech používat.

7.  Při počátku ubytování přebírá host pokoj bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit         provozovateli. Host obdrží klíč od hlavního vchodu a pokoje, případně místnosti na úschovu jízdních kol

8. Pokud host způsobí poškození pokoje nebo jiného zařízení ubytovacích prostor, ať z nedbalosti nebo         úmyslně, je povinen škodu nahradit. Právo na náhradu škody může provozovatel bez odkladu uplatnit         na  hostovi přímo v  ubytovacích prostorech, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy provozovatel             škodu zjistil.

9. Parkování vozidel hostů je možné na ulici před ubytovacím prostorem a provozovatel neodpovídá za          škodu v případě odcizení nebo poškození vozidla, nebo za krádež věcí z vozidla. Poskytovatel                    neodpovídá ani za škodu vzniklou odcizením osobních a cenných věcí a peněz odložených v                        neuzamčených místnostech ubytovacího prostoru.

10. Hostům je zakázáno vstupovat mimo prostory, které jsou hostům k pobytu vyčleněny, pokud se s                provozovatelem nedohodnou jinak.

11.  V ubytovacích prostorech není možné ubytovat psy ani jiná zvířata.

12. Host nesmí bez souhlasu provozovatele přemisťovat zařízení ani jiné vybavení pokojů a používat je k           jiným účelům, než ke kterým je určeno, ani provádět úpravy a zásahy do elektrické instalace. Hostu             není v pokoji dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče, mimo elektrických spotřebičů sloužících         k  osobní hygieně (holících, masážních strojků, sušičů vlasů apod.).

13.  Host nesmí používat pokoj a další prostory k jiným účelům, než ke kterým jsou určeny. Je zakázáno
      v koupelně umývat nádobí nebo mytí jiných předmětů. Příprava a konzumace pokrmů je povolena              pouze v kuchyni a jídelně, která je hostům k dispozici. Je přísně zakázáno na pokoji jíst, pít a požívat            alkoholické nápoje.

14.  Pro úschovu kol slouží k tomuto účelu vyčleněná místnost.

15.  Host je povinen udržovat pořádek a čistotu v ubytovacích prostorech i v přilehlém okolí.

16.  Provozovatel učinil všechna opatření, aby nedocházelo k poškození zdraví hostů, a při běžném užívání        ubytovacích prostor nenese zodpovědnost za jejich zdraví. Zdraví ani život ubytovaných hostů nejsou        provozovatelem pojištěny.

17. Ubytovaný host zodpovídá za případné návštěvy, které jsou povoleny pouze se souhlasem                         provozovatele a nesmí je ponechat v v ubytovacích prostorech bez dozoru.

18.  Host nesmí z bezpečnostních důvodů ponechávat děti do 5-ti let v pokoji bez dozoru dospělých osob.

19. Host nesmí v ubytovacích prostorech přechovávat zbraně, výbušniny a zábavnou pyrotechniku, držet       nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky a jedy.

20.  V době od 22.00 hod. do 6.30 hod. je host povinen dodržovat noční klid.

21.  Host je povinen při odchodu z pokoje vypnout elektrospotřebiče, vypnou osvětlení  a uzamknout                dveře pokoje. Při  příchodu i odchodu uzamknout vchodové dveře do ubytovacích prostor.

22. Při ukončení pobytu v ubytovacích prostorech je host povinen provozovateli odevzdat všechny                  poskytnuté klíče. V případě ztráty klíčů je host povinen uhradit náklady související s výměnou všech            klíčových systémů (vložek i s klíči) u všech dveří se ztracenými klíči. Provozovatel je oprávněn provést        kontrolu ubytovacího zařízení a v případě zjištění poškozeného, zničeného nebo neúplného zařízení,          je  oprávněn náhradu škody ihned při přebírání ubytovacího zařízení po hostu v plné výši vyžadovat.          O  uplatnění škody sepíše provozovatel zápis, který obsahuje popis poškozených, zničených nebo              chybějícího zařízení, uvede požadovanou výši škody a vyjádření hosta, zda s výší škody souhlasí a              způsob její úhrady.

23. Host je povinen při ukončení ubytování pokoj opustit do 10.00 hod., pokud se s poskytovatelem                 nedohodne jinak. Neopustí-li host pokoj ve stanovenou dobu bez předchozí domluvy s                                 poskytovatelem, je poskytovatel oprávněn hostu účtovat platbu za další den ubytování.

24. V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění na straně ubytovatele se hostu              úhrada za ubytování nevrací. V řádně odůvodněných případech (vážné onemocnění, nebo vážné                zranění hosta nebo jeho rodinného příslušníka, které má za následek hospitalizaci, nebo úmrtí hosta            nebo jeho rodinného příslušníka, nebo z důvodu vyšší moci) může poskytovatel, poměrnou část                  zaplacené úhrady za nečerpané služby vrátit.

25. Ve všech vnitřních prostorách ubytovacích prostor je přísný zákaz kouření.

26. Při porušení povinností stanovených hostu v provozním řádu je provozovatel oprávněn zrušit hostu            ubytování s tím, že host je povinen uhradit poskytnuté služby a prokazatelné náklady spojené se                 zrušením pobytu, minimálně 50% ceny z ceníku za služby, které byly hostem objednány.

      Vážení hosté, jsme velice rádi, že jste využili možnosti ubytování v naších ubytovacích prostorech. Poskytneme Vám objednané služby a všem hostům se snažíme vytvořit příjemné a téměř rodinné prostředí. Na druhou stranu si dovolujeme upozornit na skutečnost, že jste ubytováni v objektu, ve kterém bydlíme a je proto žádoucí i pro nás vytvořit z Vaší strany podmínky pro příjemné bydlení. Proto Vás žádáme o dodržování pokynů uvedených v provozním řádu a věříme, že se nám a všem ubytovaným hostům, bude příjemně bydlet.

Přejeme Vám příjemný a ničím nerušený pobyt.